Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

1.Definicje

  1. 1.1 Regulamin  – niniejszy Regulamin, określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron Umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest odpowiednio regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  2. 1.2 Klient  –osoba prawna, która zawiera ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży na odległość.

  3. 1.3 Konsument  – konsument w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z definicją ustawową: za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  4. 1.4 Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dokonująca zakupu o charakterze niezawodowym  - osoba fizyczna zawierająca Umowę sprzedaży na odległość bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, której prawo przyznaje uprawnienie do: odstąpienia od umowy na zasadach przyznanych Konsumentom, do stosowania przepisów o klauzulach niedozwolonych stosowanych we wzorcach umów oraz dotyczące odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

  5. 1.5 Sprzedawca  – "JMP FLOWERS GRUPA PRODUCENTÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, tel. +48814517050, contactcenter@jmpflowers.pl, NIP 5060112254, REGON 61617888.

  6. 1.6 Adres siedziby Sprzedającego  – ul. Zielona 48 , 08-540 Stężyca.

  7. 1.7 Sklep Internetowy  – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresami elektronicznymi:  b2bjmpflowers.yourtechnicaldomain.com  za pośrednictwem, którego Klient może uzyskać informacje o Towarze i jego dostępności oraz kupić Towar lub zlecić świadczenie usługi.

  8. 1.8 Umowa sprzedaży na odległość  – umowa sprzedaży Towaru/świadczenia usług/dostarczania treści cyfrowych (o ile ma zastosowanie), zawierana za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

  9. 1.9 Towar  – rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Sklepie Internetowym.

  10. 1.10 Polityka prywatności i cookies Sklepu Internetowego  – dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies. Polityka prywatności i cookies stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu i jest dostępna na stronie  https://b2bjmpflowers.yourtechnicaldomain.com/pl/privacy-and-cookie-notice.html .

  11. 1.11 Trwały nośnik  – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci, w szczególności poczta elektroniczna.

  12. 1.12 Elektroniczny formularz zamówienia  – udostępniania przez Sprzedawcę dla Kupującego elektroniczna procedura dokonywania zamówienia.

  13. 1.13 Elektroniczny formularz reklamacji  – udostępniana przez Sprzedawcę dla Kupującego elektroniczna procedura składania reklamacji; dostępny pod adresem  https://b2bjmpflowers.yourtechnicaldomain.com/rma-open.php .

  14. 1.14 Wysłanie zamówienia  – zatwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie przez Klienta przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" traktowane jako złożenie przez Klienta wiążącego oświadczenia woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy sprzedaży na odległość.

  15. 1.15 Konto  – zbiór danych przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych Umów sprzedaży na odległość, z wykorzystaniem którego Klient może składać zamówienia, a także w odpowiednim czasie - anulować lub edytować oraz zawierać Umowy Sprzedaży na odległość.

  16. 1.16 Ocena obsługi zamówienia i Ocena poszczególnych towarów  – subiektywne wypowiedzi i oceny przyznawane przez Klienta w formie gwiazdek od 1 do 5 dla Sklepu Internetowego po zrealizowanym Zamówieniu.

  17. 1.17 Dział Contact Center w skrócie CC- dział obsługi klienta po stronie Sprzedawcy.

  18. 1.18 Profil Dostaw i Warunki Handlowe - ustalone między Sprzedawcą a Klientem rabaty, metody dostaw lub odbioru zamówionych Towarów.


 1. Postanowienia ogólne

  1. 2.1 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną:

   1. 2.1.1 zawieranie Umów sprzedaży online – w zakresie Towarów sprzedawanych w Sklepie Internetowym,

   2. 2.1.2 zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta w ramach Sklepu Internetowego,

   3. 2.1.3 dodawanie opinii, komentarzy i ocen – Klient może dodać opinię lub komentarz do swojego zamówienia,

   4. 2.1.4 przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji.

  2. 2.2 Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełniania przez system informatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

   1. 2.2.1 przeglądarki internetowe tj. Firefox, Chrome, Internet Explorer w aktualnej wersji,

   2. 2.2.2 dowolny program od przeglądania plików w formacie PDF.

  3. 2.3 Zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego treści, w tym opisy Towarów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą wysłania przez Klienta zamówienia, które następuje poprzez kliknięcie przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty".

  4. 2.4 Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin wraz z Załącznikami za pośrednictwem odsyłacza zamieszonego na stronie głównej przed zawarciem Umowy sprzedaży na odległość, w jej trakcie oraz po zakończeniu. Kupujący może go pobrać i sporządzić jego wydruk.

  5. 2.5 W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 2. Zamówienia

  1. 3.1 Sklep obsługuje zamówienia w systemie B2B ( business-to-business) tj. transakcje z podmiotami gospodarczymi. Nie obsługujemy zamówień osób prywatnych.

  2. 3.2 Przez złożeniem pierwszego zamówienia na stronie Sklepu Internetowego Usługobiorca proszony jest o kontakt z Działem Contact Centre Sprzedawcy pod (tel. +48814517050) w celu weryfikacji warunków handlowych oraz ustalenia profilu dostaw. Bez weryfikacji nie ma możliwości dodawania produktów do koszyka.

  3. 3.3 Zakupu dokonuje się poprzez wypełnienie Elektronicznego formularza zamówienia dostępnego na stronach Sklepu Internetowego. Wybór zamawianych Towarów jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. Elektroniczny formularz zamówienia określa m.in. jakie Towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji. Klient podejmuje odpowiednie kroki techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty.

  4. 3.4 Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: danych identyfikujących Sprzedawcę, przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz innych jeżeli występują, wybranej metody płatności, wybranego sposobu dostawy, czasu i kosztów dostawy.

  5. 3. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest podanie w Elektronicznym formularzu zamówienia danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, dokonanie akceptacji treści Regulaminu, wysłanie zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty".

   1. 3.5.1 Wysłanie przez Klienta Elektronicznego formularza zamówienia stanowi wiążące oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży zawartej na odległość, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

   2. 3.5.2 Umowę sprzedaży na odległość traktuje się jako zawartą w chwili przyjęcia przez Sprzedającego Elektronicznego formularza zamówienia, czego potwierdzeniem jest wyświetlenie Kupującemu komunikatu potwierdzającego przyjęcie zamówienia i podanie jego numeru.

   3. 3.5.3 Po zawarciu Umowy sprzedaży na odległość, Klient otrzymuje w formie wiadomości e-mail potwierdzenie złożonego zamówienia zawierające: potwierdzenie przyjęcia zamówienia i ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz ogólnych warunków zawartej Umowy sprzedaży na odległość (Regulamin Sklepu Internetowego wraz z Załącznikami Nr 1 ), dane Sprzedawcy, odpowiedzialności Sprzedawcy za jakość świadczenia, o usługach świadczonych przez Sprzedawcę po sprzedaży oraz o sposobie i skutkach odstąpienia od umowy. Pouczenie co do sposobu i o skutkach odstąpienia od umowy zawarte jest w Załączniku nr 1.

  6. 3.6 Złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym można dokonać również drogą elektroniczną przy pomocy poczty elektronicznej na adres b2b@jmpflowers.com należy przy tym określić jakie towary, w jakich ilościach Klient chce zamówić oraz czy zamówienie będzie realizowane z odbiorem na wybranej filii czy dostawą sklepu na podstawie skonfigurowanego Profilu Dostaw.

   1. 3.6.1 Zamówienie złożone pocztą elektroniczną będzie wprowadzone do platformy Sklepu Internetowego przez pracowników Działu Contact Center Sprzedawcy w cenach aktualnych w momencie wprowadzania zamówienia do platformy sprzedażowej oraz z zachowaniem już ustalonych dla Klienta warunków handlowych (np. wysokość upustu). Przed pierwszym złożeniem zamówienia tą metodą wymagany jest wcześniejszy kontakt działem CC Sprzedawcy celem weryfikacji Profilu Dostaw i Warunków Handlowych.

  7. 3.7 Zamówienia można składać drogą telefoniczną +48 8145170 50, jednocześnie złożenie zamówienia w drodze rozmowy telefonicznej wymaga udzielenia zgody do reprezentacji Usługobiorcy. Podczas rozmowy Klient zostaje zapoznany z aktualnymi cenami i dostępnościami na podstawie, których definiuje asortymenty i ilości zamówionych Towarów oraz określa metodę dostawy z dostępnego Profilu Dostaw.

  8. 3.8.1 Do czasu rozpoczęcia przez Sprzedającego realizacji zamówienia:

   1. 3.8.1.1 Klient może zmienić swoje zamówienie przy pomocy rozwiązania technicznego dostępnego na stronie Elektronicznego formularza zamówienia i przechodząc ponownie całą ścieżkę składania zamówienia. Zmiana zamówienia następuje poprzez złożenie nowego, które wchodzi w miejsce dotychczas złożonego. Ewentualnie, dokonana przez Klienta płatność rozliczana jest na poczet nowego zamówienia, a w przypadku nadpłaty jest ona zwracana na rachunek bankowy, z którego dokonywana była płatność.

   2. 3.8.1.2 Klient może anulować swoje zamówienie swoje zamówienie kontaktując się z działem Contact Center Usługodawcy lub samodzielnie wybierając opcję „anuluj zamówienie” dostępną na stronie Elektronicznego formularza zamówienia.

   3. 3.8.1.3 W przypadku dokonania przez Klienta anulowania zamówienia Sprzedawca dokonuje zwrotu otrzymanej płatności na podane przez klienta konto bankowe. Zapis dotyczy sytuacji zakupu z dostawą przez zewnętrzne firmy kurierskie dla, których skonfigurowany jest przelew przedpłata.

  9. 3.9 Czas realizacji Zamówienia zależny jest od ustalonego podczas weryfikacji Profilu Dostaw.

  10. 3.10 Sprzedawca zastrzega dla siebie prawo do zmiany cen o czym zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Usługobiorcę. W przypadku braku akceptacji nowej ceny przez Usługobiorcę zamówienia na określony produkt nie będą realizowane a umowa poczytana będzie za niezawartą.

  11. 3.11 Zamówienia z natychmiastowym terminem rozpoczęcia realizacji przyjmujemy do godziny 10:30 rano. Zamówienia złożone po tej godzinie będą realizowane od następnego dnia roboczego lub będą podlegały indywidulanym ustaleniom między Klientem a Sprzedawcą

 3. Płatność

  1. 4.1 Metody płatności dostępne ustalane są na etapie weryfikacji Klienta a następnie przypisane do jego konta.

 4. Dostawa

  1. 5.1 Na Elektronicznym formularzu zamówienia Klient decyduje o sposobie dostawy poprzez zaznaczenie jednej z dostępnych opcji. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany wybranego przez Klienta sposobu dostawy bez dodatkowych kosztów dla Klienta.

  2. 5.2 W przypadku zamówienia składanego pocztą elektroniczną klient umieszcza informację o sposobie dostawy w treści wiadomości.

  3. 5.3 Przy zamówieniach składanych drogą telefoniczną pracownik CC poprosi o udzielenie informacji o wybranej przez klienta opcji dostawy.

  4. 5.4 W przypadku, gdy nie dojdzie do odbioru Towaru przez Klienta, czego efektem będzie zwrot Towaru do Sprzedawcy - Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie Klientowi oświadczenia w postaci wiadomości e-mail lub sms.

  5. 5.5 W sytuacji wskazanej w pkt 4, Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Klientowi otrzymaną płatność za zakupiony przez Klienta Towar.

  6. 5.6 Aktualnie dostępne sposoby dostawy w Sklepie Internetowym dostępne są pod adresem  https://b2bjmpflowers.yourtechnicaldomain.com/pl/delivery.html .

 5. Odstąpienie od umowy

  1. 6.1 Kupujący, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość może w odstąpić od niej bez podawania przyczyny. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość - umowę uważa się za niezawartą.

  2. 6.2 W przypadku odstąpienia od Umowy - Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do siedziby Sprzedawcy.

  3. 6.3 O fakcie odstąpienia od umowy należy powiadomić Dział Contact Centre Sprzedawcy na numer tel. +48814517050 lub adres b2b@jmpflowers.com

  4. 6.4 Mogą Państwo skorzystać z  wzoru formularza odstąpienia od umowy , jednak nie jest to obowiązkowe

  5. 6.5 Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy.

  6. 6.6 Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 134) o prawach konsumenta, m.in. Umów:

   1. 6.6.1 których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, oraz w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 6. Skutki odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy

  1. 7.1 Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży rzeczy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

   1. Zwrot płatności zostanie dokonany na podany przez Klienta rachunek bankowy.

   2. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru.

  1. 7.2 Sprzedawca może zaproponować Klientowi, że sam odbierze od niego rzecz. Jeżeli jednak Sprzedawca nie złożył takiej propozycji - Klient powinien niezwłocznie zwrócić Towar Sprzedawcy (lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru). Towar, który Klient zwraca powinien zwrócić na adres siedziby Sprzedawcy na koszt własny.

 1. Reklamacje

  1. 8.1 Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towary wolne od wad fizycznych i prawnych i jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

2 . 8.2 Reklamacja może być przyjęta do dalszego rozpatrzenia, jeżeli jednocześnie spełnione są następujące warunki:

 1. 8.2.1 reklamacja została złożona w terminie:

 2. 8.2.2 W ciągu W ciągu 2 dni od daty zakupu - w przypadku kwiatów ciętych

 3. 8.2.3 W ciągu 2 dni od daty zakupu - w przypadku roślin doniczkowych 8.2.4 Klient przedstawił dokument zakupu towarów w JMP Flowers- Fakturę VAT

 4. 8.2.5 Klient przedłożył dokumentację zdjęciową na adresy: reklamacjecc@jmpflowers.pl

 5. 8.2.6. Dokumentacja zdjęciowa musi spełniać następujące warunki

  1. 8.2.6.1 Co najmniej jedno zdjęcie przedstawia wszystkie rośliny/ kwiaty będące przedmiotem reklamacji (dla kontroli reklamowanej ilości towaru)

  2. 8.2.6.2 Co najmniej jedno zdjęcie przedstawia wyraźnie wadę jakościową będącą przyczyną reklamacji

 6. 8.2.6 za pośrednictwem Elektronicznego formularza reklamacyjnego.

 7. 8.2.8 W przypadku gdy reklamacja nie spełnia warunków w wyżej określonych punktach (złożona w terminie i kompletna), Contact Center odmawia przyjęcia reklamacji i informuje o tym klienta.

 8. 8.2.9.O przyjęciu reklamacji bądź jej odrzuceniu Klienta informuje Opiekun Klienta Contact Centre przyjmujący zgłoszenie.

 9. 8.2.10 Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 5 dni roboczych od daty ich złożenia.

 10. 8.2.11 Contact Center może uznać reklamację w przypadku gdy przyczyny zgłoszenia reklamacji jednoznacznie wskazują na winę po stronie JMP (np. uszkodzenie w transporcie na filię, braki ilościowe w paczce róży, procesy gnilne dodatków zielonych w zamkniętym opakowaniu, stwierdzono chorobę lub defekty kwiatów).

 11. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, klient otrzymuje na wymianę towar o wartości równej wartości reklamowanego towaru (określonej na podstawie dokumentu sprzedaży)

 

 

 

9. Opinie

  1. 9.1 W określonym terminie po realizacji Zamówienia, Klient posiadający Konto - może zostać poproszony w wiadomości e-mail o dodanie Oceny obsługi zamówienia oraz oceny poszczególnych towarów. Ocena obsługi zamówienia oraz ocena poszczególnych towarów jest dobrowolna i nieodpłatna, a w celu jej dokonania należy kliknąć na link, który przenosi na osobną stronę. W ramach jednego zamówienia - Klient ma możliwość wyłącznie jednokrotnego dodania ww Ocen.

  2. 9.2 W ramach ww. Ocen Klient może przyznać ocenę w formie gwiazdek od 1 do 5 oraz dodać wypowiedź słowną limitowaną do 65 535 znaków słownych. Ww. Oceny są automatycznie podpisywane imieniem Klienta i miastem, które jest wskazane przez Klienta przy rejestracji Konta.

  3. 9.3 Oceny są przechowywane i prezentowane publicznie na stronie Sklepu Internetowego, a także na stronach internetowych  https://zaufaneopinie.idosell.com  oraz  https://trustedreviews.idosell.com .

  4. 9.4 Sprzedawca nie weryfikuje merytorycznie, nie kontroluje Ocen o zamówieniach. Kupujący wyłącznie i samodzielnie ponosi odpowiedzialność za wypowiedź poczynioną w ramach Ocen. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania Ocen w całości lub w części na zasadach wynikających z przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.

  5. 9.5 Niedopuszczalne jest zamieszczanie treści zawierających informacje nieprawdziwe, wprowadzające w błąd, wulgarne, agresywne, o charakterze obraźliwym lub będące w oczywisty sposób uznane za niezgodne z dobrymi obyczajami. Niedopuszczalne też jest umieszczanie treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawa osób trzecich, czy stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji.

  6. 9.6 Klient zobowiązuje się nie umieszczać treści, które zawierają linki do zewnętrznych serwisów internetowych, mających charakter promocyjny lub reklamowy lub zawierających dane osobowe osób trzecich. Zakazane jest także umieszczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji itp.

  7. 9.7 Klient ponosi odpowiedzialność za redagowane przez siebie i umieszczane wypowiedzi, w szczególności odpowiedzialny jest za naruszenie praw lub dóbr osób trzecich

  8. 9.8 Na wyraźną prośbę Klienta treść Ocen może zostać ukryta dla innych użytkowników Sklepu, ale przyznana ocena w formie gwiazdek wliczana jest w ogólną ocenę Sklepu i Towaru.

10. Własność intelektualna

  1. 10.1 Klient oświadcza, że nie przysługują mu jakiekolwiek prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do Ocen i wypowiedzi przez niego zamieszczonych, poza uprawnieniem do korzystania z Sklepu Internetowego w sposób określony w Regulaminie. Klient nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania bądź rozpowszechniania treści, chyba, że takie uprawnienie wynika z przepisów prawa lub Regulaminu.

  2. 10.2 Klient nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treści, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy Sklepu Internetowego.

11. Postanowienia końcowe

  1. 11.1 Niniejsze Warunki korzystania obowiązują od dnia 2021.03.04.

  2. 11.2 W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Klienta.

  3. 11.3 Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Wszelkie informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:  www.uokik.gov.pl . Jednocześnie informujemy, że wskazane postępowania mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.

  4. 11.4 Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem  https://ec.europa.eu/consumers/odr  dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Załącznik 1 - Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

  1. 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj.: "JMP FLOWERS GRUPA PRODUCENTÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Zielona 48 , 08-540 Stężyca, tel. +48814517050, b2b@jmpflowers.com
   o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

  2. 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  3. 6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy podane konto bankowe.

  4. 7. W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy, w których nie zaproponowaliśmy odbioru Towaru w przypadku odstąpienia od umowy - mamy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  5. 8. Zwracaną rzecz proszę niezwłocznie dostarczyć na na adres: "JMP FLOWERS GRUPA PRODUCENTÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Zielona 48 , 08-540 Stężyca.

pixel